تعرفه قیمت

پیکاپ کاناداشهر پیکاپنوع ویزاهمکارمسافر
آنکارامهاجرتی۱۳۰ هزار تومان + ۴۵ لیر۲۰۰ هزار تومان + ۴۵ لیر
غیر مهاجرتی۱۳۰ هزار تومان۲۰۰ هزار تومان + ۴۵ لیر
ابوظبیغیر مهاجرتی۴۰۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان
استانبولغیر مهاجرتی۱۰۰ دلار۱۲۰ دلار
درخواست ویزاشامل ثبت نام آنلاین
تکمیل فرم ها
واریزی سفارت
ثبت نام : ۲۵۰ هزار تومن (همکار ۲۰۰ هزار)
فرم ها : به ازای هر نفر ۵۰ هزار تومن
واریزی : بستگی به تعداد افراد دارد
پیکاپ انگلیسنوع ویزاهمکارمسافر
انگلیس در ابوظبی۴۰۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان
انگلیس در آنکارا۲۰۰ هزرا تومان۲۵۰ هزار تومان
انگلیس در استانبول۱۰۰ دلار۱۲۰ دلار
اقامتی،ازدواج،اعتراض۶۰۰ هزار تومان۷۰۰ هزار تومان
پیکاپ آمریکانوع ویزاهمکارمسافر
آمریکا در دبی۱۶۰ هزار تومان۲۰۰ هزار تومان
آمریکا در ابوظبی۲۵۰ هزرا تومان۳۵۰ هزار تومان
آمریکا در ارمنستان۱۶۰ هزار تومان۲۰۰ هزار تومان
آمریکا در آنکارا۵۲۰ هزار تومان۶۲۵ هزار تومان
وقت آمریکانوع ویزاهمکارمسافر
آمریکا در دبی،ایروان،آنکارا۱۶۰$ + ۵۰$۱۶۰$ + ۶۰$
وقت فوری آمریکا۲۳۰$۲۵۰$
تکمیل فرم DS۳۰ هزرا تومان۳۰ هزار تومان
آمریکا در آلمان۲۵۰ دلار۲۶۰ دلار
آمریکا در اتریش۲۳۰ دلار۲۴۰ دلار
تعیین وقت معاینه۸۰ هزرا تومان۱۰۰ هزار تومان
پرداخت SEVISFEESEVISFEE + 50$SEVISFEE + 60$
وقت انگلیسنوع ویزاهمکارمسافر
ویزای دانشجویی۶۰۲$۶۲۲$
ویزای توریستی ۶ماهه۲۱۳$۲۳۳$
ویزای توریستی ۲ساله۶۰۵$۶۲۵$
ویزای توریستی ۵ساله۱۰۳۷$۱۰۵۷$
دوره زبان۳۴۳$۳۶۳$

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team